این نوع از از شرکت ها، از نوع شرکت بازرگانی هستند. شباهت بسیاری بین شرکت های سهامی خاص و سهامی عام وجود دارد. اما این تفاوت هاست که مهم تلقی می شود. در تاسیس شرکت سهامی خاص کلیه سرمایه شرکت منحصراً توسط مؤسسین (سهامداران) و اعضای اصلی، تأمین می شود.

 

این سرمایه تحت عنوان سهام تقسیم بندی شده و مسئولیت و حدود تصمیم گیری افراد به سهم ایشان در سرمایه اصلی بستگی دارد. تعداد سهامداران نباید از 3 نفر کمتر بوده و به اجبار باید پیش از اسم شرکت یا پس از آن بدون فاصله عبارت 

( شرکت سهامی خاص)  به شکل واضح و خوانا قید شده باشد.

 

انواع شرکت ها در قانون تجارت 


 1. شرکت‌ های تجاری سهامی خاص
 2. شرکت‌ های تجاری با مسئولیت محدود
 3. شرکت‌ های تجاری نسبی
 4. شرکت ‌های تجاری تضامنی
 5. شرکت‌ های تجاری مختلط سهامی
 6. شرکت‌ های تجاری مختلط غیرسهامی
 7. شرکت‌ های تجاری تعاونی تولید و مصرف


مدارک مورد نیاز ثبت شرکت‌های سهامی خاص


 

 • آماده کردن دو صفحه اظهار نامه مخصوص شرکت ها نوع مشخص شده که به تایید اعضا شرکت رسیده باشد.
 • اساس نامه شرکت در دو نسخه که با تایید اعضا همراه باشد.
 • یک مورد صورت جلسه مخصوص عضو های شرکت که امضای تمامی اعضا و افراد حاضر در جلسه را داشته باشد بعلاوه یک نسخه اضافه نیاز است.
 • یک مورد صورت جلسه هیئت مدیران به همراه یک نسخه کپی و امضا
 • مدارک هویتی سهامدار ها و اعضا و حاضرین جلسات
 • مدرکی که نشان بدهد مبلغی از سرمایه شرکت به حساب مخصوص بانکی انتقال داده شده است.

ملزومات تاسیس شرکت

هر شرکتی ملزوماتی را دارد تا به ثبت برسد. از جمله:

موضوع فعالیت شرکت باید مشخص گردد.

اسم شرکت باید تعیین گردد.

سرمایه شرکت یکی دیگر از ملزومات می باشد.

اساسنامه شرکت 

اظهارنامه شرکت